สิทธิผู้สูงอายุ

สิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหมายถึง  บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  และมีสัญชาติไทย  โดยปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ  และประเทศไทยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ  โดยออกกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุขึ้นมา  เพื่อตอบสนอง
ความจำเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้และรวมถึงสิทธิผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่างๆ
ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในมาตรา 11  13  และ17