โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทยมีความผาสุกร่มเย็นและประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวรมั่นคงเป็นปึกแผ่น รวมทั้งมีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศให้เกิดระบบนิเวศวิทยาที่สมดุลและยั่งยืน